Stuudium

Õpetajasõbralik päevik, õppematerjalide haldamine, põhjalik suhtlusmoodul ja palju muud kooli igapäevatööks vajalikku. Ilma peidetud lisatasude ja reklaamita.

Stuudiumit kasutab juba enam kui 380 haridusasutust üle Eesti.

Võta meiega ühendust

Stuudiumi võimalused

Päevikud

Õppeaasta alguses saavad kõik õpetajad endale ise vajalikud päevikud teha — päevikus võivad olla ühe või mitme erineva klassi õpilased, üks keelerühm, või kasvõi ainult üks individuaalõppel olev õpilane.

Päevikusse saab kiirelt ja lihtsalt sisse kanda tundide teemad ja kodutööd, hinded ning hinnangud ja puudumised.

Kontrolltööd saab kanda kontrolltööde kalendrisse, kust need on näha ka teistele õpetajatele — nii on lihtne suuremaid töid varakult ette planeerida.


Õpilaste ja lapsevanemate info

Õpetaja saab päevikust vaadata kõikide oma õpilaste ja lapsevanemate kontaktandmeid. Lisaks on näha, kui harva või tihti õpilased ja lapsevanemad Stuudiumit külastavad.


Tunnistused ja õpilasraamat

Õpetajate poolt lisatud hinnangute ja/või hinnete alusel saab printida endale sobiva sisuga tunnistuse. Samuti tekib andmete alusel automaatselt õpilasraamat (mida saab ka vajadusel alati printida). Õpilaste lõpuhinded (ja loov- ning uurimistööde teemad) saab Stuudiumist vähese vaevaga EHISesse ja õpilase lõputunnistusele kanda.


Suhtlus

Stuudiumi suhtluses saavad omavahel infot jagada ja sõnumeid saata õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Sõnumeid saab saata nii üksikutele kasutajatele kui ka gruppidele - näiteks saab direktor saata sõnumi kogu koolile, klassijuhataja enda klassile, või õpetaja oma päeviku õpilastele. Sõnumite teavitusted jõuavad inimesteni läbi Stuudiumi enda, Stuudiumi app’i või e-maili.

Suhtluse kalendrisse lisatavad sündmused on samuti näha vaid asjaosalistele — sihtgrupi valib sündmuse looja. Vajadusel saab Stuudiumi kalendrist luua ka avaliku vaate, mille saab lisada kooli kodulehele.

Kalendrisse saab kanda ka õpetajate puudumised ja asendused — asenduse info ilmub selle õpetaja õpilastele, asendusõpetaja saab automaatselt ligipääsu asendatava õpetaja päevikutele, ning juhtkonnale koostatakse puudumiste ja asenduste aruanne.


Jututoad

Stuudiumis on jututoad õpetajatele, klassidele ning õppeainetele. Jututuba on lihtne võimalus — eriti distantsõppe puhul — õpilastega ühenduses olla, ja näiteks virtuaaltunni ajal infot vahetada või küsimustele vastata.


Sõnaliste hinnangute lausepangad ja tunnistused

Kujundava/sõnalise hindamise hõlbustamiseks saab kool luua lausepangad. Seejärel saavad õpetajad õpilastele personaalset tagasisidet ja osaoskuste hinnanguid koostada vaid mõne klõpsuga. Soovi korral saavad õpetajad alati ka ise hinnagule lisa kirjutada.


Ringipäevikud

Ringipäevikutes saab arvet pidada kooli huviringide ja pikapäevarühma üle - automaatselt arvutatakse kokku osalemiste arvud ja õpetajate töötunnid.


Olümpiaadide ja võistluste andmed

Kui õpilased osalevad võistlustel või olümpiaadidel, saab õpetaja nende osalemised ja saavutused päevikusse lisada - kooli juhtkonna jaoks moodustub nendest andmetest ülevaade kõigest toimunust.


Loovtööd ja uurimistööd

Iga õpetaja saab Stuudiumisse sisse kanda oma juhendatavate loovtööde ja uurimistööde hinded, teemad ja tagasiside.


Õpilasel ja lapsevanemal on kõigest ülevaade

Õpilased ja lapsevanemad näevad Stuudiumis ühel lehel kõike mis toimunud on — toimunud tunnid ja nende kirjeldused, kodutööd, kontrolltööd, hinded ja sõnaline tagasiside, kiitused/märkused, puudumised ja hilinemised.


Stuudiumi app õpilastele ja lapsevanematele

Stuudiumi app‘is saab hoida silma peal tagasisidel, kodutöödel ja suhtlusel. App on tasuta ja reklaamivaba.


Puudumiste põhjendamine

Lapsevanemad saavad oma lapse puudumisi otse Stuudiumis ise põhjendada — info sisestab lapsevanem ise, ja klassijuhatajad ei pea käsitsi infot lapsevanemate e-mailidest või sõnumitest kokku koguma.


Ainekavad ja töökavad

Stuudiumi kaudu saab koguda ja hallata õpetajate koostatud ja esitatud aine- ja töökavasid. Kava saab täita otse Stuudiumis, või üles laadida juba valmis faili.

Stuudiumis olevad kinnitatud ainekavad saad automaatselt kooli kodulehele lisada.


Õppematerjalid

Stuudiumis saab iga õpetaja luua materjalikogumikke, ja neid jagada oma õpilaste, teiste õpetajate või kasvõi kogu kooliperega. Materjalikogumikku saab üles laadida faile, lisada linke või muid tekste, ja infot kaustadesse korrastada.

Lisatud materjali saab päevikus kiiresti õpilastele kodutööks märkida, ja õpilased saavad oma kodutööd samuti otse Stuudiumisse lisada — nii saab mugavalt kokku koguda näiteks õpilaste referaadid või muud kirjalikud tööd.


Avaldused

Stuudiumi kaudu saab koguda ja menetleda erinevaid kooli personali avaldusi: näiteks puhkuse-, lähetus- ja koolitustaotlusi. Kool saab ise paika panna vajalikud avalduse vormid ning avalduse liikumisringi.


Registreerimised

Registreerimiste mooduliga saad korraldada erinevaid registreerimisi. Näiteks saab Stuudiumis läbi viia valikainetesse, arenguvestlustele või klassi väljasõidule registreerumise, õpetajate koolitustele kirja paneku, või lapsevanematelt nõusolekute kogumise.


Küsitlused

Stuudiumis saab korraldada küsitlusi — kool koostab küsitluse vormi erinevate valikvastuste ja/või vabavormis teksti valikutega, ja suunab selle vastamiseks sobivatele inimestele; küsitleda saab õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid. Nii saab korraldada näiteks üldiseid rahuloluküsitlusi, koguda tagasisidet läbitud õppeainete kohta, või uurida välja, kui maitsev on õpilaste jaoks koolitoit.


Õpilaste dokumendid

Stuudiumis saab täita õpilaste individuaalse arengu kaarte, talletada infot individuaalse õppekava kohta, või muid olulisi märkmeid. Erinevaid dokumente saab jagada täpselt nende inimestega, kellel on vaja infot näha ja/või muuta.

Arenguvestlused

Samuti saab eraldi talletada infot õpilase arenguvestluste kohta — kirja pandud eesmärgid ja tagasiside nende täitmise kohta on näha ka õpilase tulevastele klassijuhatajatele.


Statistika

Stuudium koostab automaatselt õppeedukuse aruanded (kui palju on viielisi, nelja-viielisi, …); juhtkond näeb ülevaatlikut puudumiste statistikat nii kooli peale kokku, kui klasside kaupa.


Veebilehed

Stuudiumis saab ehitada veebilehti. Luua saad kooli kodulehe, väiksemad infolehed erinevate klubide, ringide, õpilasesinduse või muude kooliga seotud organisatsioonide jaoks või näiteks veebiportaali õpetajatele-õpilastele IT-abimaterjalide üles panemiseks.


Ülesanded

Stuudiumis saavad õpetajad luua ülesannete nimekirju — seda saab kasutada nii endale meeldetuletuste lisamiseks, kui ka kolleegidele ülesannete määramiseks.


Google Workspace for Education ehk Gmail

Kui kasutad koolis meilipostkastide jaoks Google Workspace’i (endine G Suite), saad Google kontod siduda Stuudiumi kasutajakontodega. See tähendab, et kõik õpetajad ja/või õpilased saavad oma postkasti sisse logida läbi Stuudiumi konto, ja ei pea eraldi parooli meeles pidama.


Abi ehk helpdesk

Stuudiumisse on sisse ehitatud abi-keskkond, kus kõik kasutajad (õpilased, vanemad ning õpetajad) saavad erinevatel teemadel abi küsida või ettepanekuid teha. Abi ei puuduta ainult Stuudiumit - kool saab seda kasutada ka kohalike IT või muude murede haldamiseks.


…ja palju muud

Stuudiumis on ka palju muid võimalusi. Ülevaate selle kohta, kuidas Stuudium areneb, leiad Stuudiumi abi lehelt.