Tutvu hindamissüsteemi võimalustega lähemalt.

Õppeainete lisamine

Õppeaasta alguses saad kiirelt lisada kõik ained, mida õpetad. Ained võivad olla mitmele klassile korraga, lisaks saad ise vajadusel moodustada rühmad. Kui rühma liikmed õppeaasta jooksul muutuvad, saad ise rühmi muuta.

Tundide ja hinnete sisse kandmine

Toimunud tunni lisamisel saad ühe klõpsuga valida kuupäeva, sisestada teema ning õpilastele antud kodutöö. Mitme sarnase tunni toimumisel saad lihtsalt kopeerida eelmise tunni sisu. Pärast tunni lisamist saad ühelt lehelt sisse kanda kõikide õpilaste puudumised, ning neile lisada hindeid ja/või kommentaare. Vajadusel saab ühele õpilasele panna mitu hinnet.

Tundide nimekiri

Kõikidest sisestatud tundidest tekib ülevaatlik nimekiri, kus on näha teemad ja kodutööd. Sama nimekirja saad vaadata ka eelnevate aastate ainete kohta.

Ainete arhiiv

Lisaks aktiivsetele ainetele näed ka kõikide õppeaastate jooksul toimunud ainete nimekirja, ja saad vaadata toimunud tundide teemasid, antud kodutöösid ja pandud hindeid.

Kontrolltööde graafik

Kandes graafikusse kontrolltööd näed ka sama klassi teiste ainete töid ja saad valida sobivaima aja. Lisatud kontrolltöö on kohe nähtav ka õpilastele ning lapsevanematele.

Suhtlus õpilaste & lapsevanematega

Stuudiumi kaudu saad suhelda õpilaste, lapsevanemate või kolleegidega. Sõnumeid saab saata nii üksikutele inimestele kui ka erinevatele gruppidele – näiteks mõne aine õpilastele. Iga sõnumi vastused on näha ühes kohas, ning sa ei pea tegelema oma meilipostkastis teemade sorteerimisega.

Klassi ülevaade

Ühel lehel näed kõiki oma klassi õpilastele pandud hindeid, kommentaare, märkuseid ja puudumisi. Vajadusel saad konkreetsete õpilaste hinnete seisu lähemalt vaadata.

Puudumiste põhjendamine

Puudumisi saad põhjendada üksikute tundide või mitme päeva kaupa korraga. Võid põhjuse valida enimlevinud põhjenduste hulgast, või selle ise sisestada. Kui õpilane teatab oma puudumisest ette (nt. reisile minnes), saad selle kohe sisse kanda.

Puudumiste statistika

Süsteem loeb automaatselt kokku puudumiste arvu ja põhjuseta puudumiste osakaalu, nii õpilase-põhiselt kui klassi peale kokku.

Klassi kontrolltööde graafik

Graafikust saad ülevaate kõikidest sinu klassi õpilaste kontrolltöödest.

Õppeedukuse aruanded

Süsteem loob automaatselt õppeedukuse statistika, arvutades kokku viitele ning neljadele-viitele õppivate õpilaste arvu. Eraldi tuuakse välja puudulike hinnetega õpilased, ning nende problemaatilised ained.

Suhtlus õpilaste & lapsevanemaga

Stuudiumi kaudu saad suhelda õpilaste, lapsevanemate või kolleegidega. Sõnumeid saab saata nii üksikutele inimestele kui ka erinevatele gruppidele – näiteks kõikidele oma klassi õpilastele.

Sõnumeid kasutades on lihtne arutada näiteks klassireisi korraldamist – kõikide osapoolte vastused on näha ühes kohas, ja sa ei pea tegelema erinevate kirjade otsimisega oma meilide hulgast.

Ülevaade — kodutööd

Esilehel näed saabuvaid kodutöösid ja kontrolltöid. Soovi korral saad ka ise tegemist vajavaid ülesandeid lisada, ning need valmimisel maha tõmmata.

Ülevaade — hinded & õppematerjalid

Esilehel näed kohe viimati lisatud hindeid, õpetajate kommentaare, kiituseid, märkuseid. Ühe klikiga saad vaadata aine hinnete seisu.

Samuti on kohe näha õpetajate poolt viimati lisatud õppematerjalid.

Hinnete seis

Hinnetest täieliku ülevaate saamiseks saad vaadata kõiki hindeid kajastavat tabelit, kus on näha õppeperioodi jooksul saadud hinded ja toimunud tundide teemad.

Suhtlus õpetajatega

Stuudiumi kaudu saad lihtsalt saata sõnumeid õpetajatele, ja saad lisada oma mõtteid õpetajate poolt algatatud arutlustesse.

Sõnumeid kasutades on lihtne arutada näiteks klassireisi korraldamist — kõikide osapoolte vastused on näha ühes kohas, ja sa ei pea tegelema erinevate kirjade otsimisega oma meilide hulgast. Kui sa ei soovi enam arutluses osaleda, saad ennast lihtsalt teemast eemaldada.

Õppeedukuse aruanded

Süsteem loob automaatselt õppeedukuse statistika, arvutades kokku viitele ning neljadele-viitele õppivad õpilased klasside ning kooliastmete kaupa. Eraldi tuuakse välja puudulike hinnetega õpilased, ning nende problemaatilised ained.

Õpilaste puudumiste aruanne

Süsteem arvutab kokku kõik põhjusega ning põhjuseta puudumised päevade kaupa ja õppeperioodide lõikes. Näha on klasside puudumiste koguarv ning puudumiste arvude võrdlus õppeperioodide kaupa.

Mitmekülgne statistika

Süsteem koostab automaatselt statistika tundide ja hinnete sisse kandmise kohta, toob välja madala õppeedukusega õpilased, enim puudunud õpilased, võimaldab võrrelda käitumis- ja hoolsushindeid, koguda õpilastelt tagasisidet õpetajate kohta, ja palju muud. Kooli vajadustest lähtuvalt saab Stuudiumile lisada ka uusi statistikat sisaldavaid vaateid.

Eneseanalüüsid, töökavad

Õpetajad saavad süsteemis täita eneseanalüüsi vormi, ning selle valmimisel juhtkonnale esitada.

Võimalik on koostada nädalate kaupa õppetegevusi kirjeldav töökava.

Hinnetelehtede ja tunnistuste printimine

Õpetajad ei pea enam aega kulutama ebavajalikule käsitööle — hinnetelehed ja tunnistused, õpilasraamatud ja lõputunnistuse raamatud on võimalik välja printida otse süsteemist.

Kuna õpilased ja lapsevanemad on Stuudiumit kasutades oma hinnetega pidevalt kursis, võid printimisest ka täielikult loobuda.

Administraatori lihtne elu

Administraatori jaoks on kõige olulisem see, mida ta Stuudiumit kasutades enam tegema ei pea — enam ei ole vaja sisestada õpilaste rühmasid ega luua õppeaineid, hallata lapsevanemate meililiste…

Probleemide või lisaküsimustega saad kiiresti pöörduda Stuudiumi meeskonna poole.

Hindamissüsteemi võimaluste vaatamiseks kasuta palun uuemat brauserit

Oleme otsustanud Stuudiumi edasi arendamisel mitte toetada Internet Exploreri vanu versioone, kuna tegu on tehnoloogiliselt tugevalt iganenud platformiga. Nii saame Stuudiumit edasi arendada palju kiiremini ja efektiivsemalt. Google Chrome ja Mozilla Firefox on tasuta kättesaadavad, kiired, turvalised ja pidevalt uuendatavad brauserid.

(Stuudiumi enda baasfunktsionaalsus toimib muidugi ka vanemate brauseritega — see tähendab, et õpilastel ja lapsevanematel on alati ligipääs vajalikule infole.)

Kõik ühest kohast

Kõik Stuudiumi osad – Hindamissüsteem, Tera ja Memo – jooksevad meie turvalistes serverites. See tähendab, et kool ei pea vaeva nägema oma infosüsteemide seadistamise, uuendamise ega varukoopiate tegemisega — kõik toimub automaatselt.

Võta Stuudium kasutusele

Kui tahate Stuudiumi kasutusele võtta, kirjutage meile oma koolist ja erisoovidest — vajadusel võime ka kokku saada ning teile Stuudiumi võimalusi isiklikult tutvustada.

Kui palju Stuudium maksab?

Stuudiumit saad kasutada mõistliku kuutasu eest. Tasu oleneb haridusasutuse suurusest ning vajadustest – kirjutage meile ja kirjeldage täpsemalt oma soove – siis saame teile teha ka täpse hinnapakkumise.